donderdag 25 februari 2010

Metaaldetectie wetgeving

Relevante wetgeving inzake metaaldetectie:

30 juni 1993 - Decreet houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (B.S. 15.09.1993)

Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993

Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 12 december 2003

Voor een volledig beeld van wetgeving inzake onroerend erfgoed en archeologie, verwijs ik u naar de officiële website van de Afdeling Monumenten en Landschappen Vlaanderen.

Metaaldetectie is pas een vijftiental jaar geleden echt doorgebroken als vrijetijdsbesteding. Er waren gedurende de jaren tachtig geen echte regels betreffende detectoractiviteiten. Sinds 1993 is metaaldetectie opgenomen geweest in de reglementeringen betreffende de Bescherming van het Archeologisch Patrimonium en dat resulteerde in een vage en voor interpretatie vatbare tekst. In het kort komt het erop neer dat je voor het gebruik van een metaaldetector met het doel archeologische voorwerpen op te sporen, een vergunning moet aanvragen aan de Vlaamse overheid. De aanvraag zelf is 6 pagina's groot, bevat een resem aan vragen waarvoor je al een halve archeoloog moet zijn om ze te begrijpen, laat staan ze te beantwoorden. Bovendien moet je het document aangetekend versturen, waarna je hoogstwaarschijnlijk na enkele weken of maanden een negatief antwoord krijgt omdat je de niet over de juiste kwalificaties beschikt.

Tot mijn opluchting bevat het huidige decreet de bepaling dat metaaldetectie enkel in het kader van archeologische context vergunningsplichtig is. Je hebt immers geen vergunning nodig als je gelijktijdig aan volgende voorwaarden voldoet:

- dat je wegblijft van archeologische sites en beschermde monumenten (een lijst van beschermde monumenten in Vlaanderen vind je HIER)
- dat je bij het zoeken niet de intentie hebt om te zoeken op archeologisch materiaal
- dat je steeds de toestemming hebt van de eigenaar van de gronden waarop je aan het zoeken bent
- dat je eventuele waardevolle archeologische voorwerpen aanmeldt bij de bevoegde diensten

Visie

De relatie tussen archeologen en metaaldetectoramateurs is de laatste jaren flink verzuurd, misschien niet geheel onterecht. Er zijn in het verleden heel wat misbruiken geweest waardoor metaaldetectoramateurs in een slecht daglicht kwamen te staan bij de archeologische diensten (plunderingen, illegale opgravingen, vernielingen, …). Zoals in vele situaties het geval is worden de 'goeien' over dezelfde kam geschoren als de 'slechten'. Ik wil hier enkel benadrukken dat de mensen die zich aan dergelijke overtredingen schuldig maken niet meer als metaaldetectoramateur mogen omschreven worden, maar wel als echte misdadigers! De bandieten moeten in deze zaak gestraft worden, en niet de ganse metaaldetectorwereld … want dat zou willen zeggen dat alle autoverkeer moet verboden worden enkel en alleen omdat er een paar bestuurders tussenzitten die alle regels aan hun laars lappen.


De metaaldetectoramateur heeft zeker niet de bedoeling de archeologen op hun eigen terrein de loef af te steken. Integendeel, de archeologen zijn de meest geschikte personen om het verleden op een professionele manier te reconstrueren en te documenteren. Ik ben echter wel van mening dat onze vondsten een goede aanvulling zijn op wat de huidige archeologie tot op vandaag weet en dat wij zeker een meerwaarde kunnen bieden aan de huidige kennis inzake het verleden.

Bovendien begrijp ik niet waarom men ons met de vinger wijst omdat we op het veld putjes maken van hooguit 30 à 35 cm diep, terwijl de boer op datzelfde veld ploegvoren maakt die ruim 50cm diep gaan. Verkiest men dan van overheidskant dat archeologische voorwerpen reddeloos vernietigd worden in plaats dat metaaldetectoramateurs ze vinden en laten registreren ?

Het is dus belangrijk dat er goede afspraken komen tussen archeologen enerzijds en metaaldetectoramateurs anderzijds. Vanuit de metaaldetectie wereld tonen wij onze goodwill en proberen wij ons reeds te houden aan een aantal deontologische regels, zijnde:

- weg te blijven van alle archeologische sites
- alle waardevol archeologisch materiaal te melden aan de plaatselijke archeologische overheid
- toestemming te vragen aan de eigenaar vooraleer we ons op zijn grond begeven
- alle gemaakte gaten terug dicht te gooien, zodat mens en dier geen last hebben van onze 'graafwerken'
- alle gevonden troep en afval mee te nemen en dat te deponeren in de daartoe bestemde afvalcontainer
Bron:http://users.skynet.be/VerborgenWereld/